Regulamin

I. Podstawowe definicje

 1. Medbra.in - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny w domenie internetowej medbra.in będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie ogłoszeń dotyczących poszukiwania pracowników oraz pracodawców w branży usług medycznych.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania
 3. Ogłoszenie – strona udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia.
 4. Administrator – Michał Skwira, adres do doręczeń Kaszubska 34/2, 70 - 227 Szczecin, email: michalskwira@gmail.com
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu medbra.in, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
 • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
 • aktywne konto poczty e-mail.
 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 • w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Administratorem a Użytkownikiem.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

III. Ogólne warunki korzystania

 

 1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową. W celu dokonania płatności za zakupiony produkt niezbędnym jest posiadanie aktywnego konta PayPal lub PayU - do 31 sierpnia 2020 serwis bezpłatny.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 3. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

IV. Zamieszczanie ogłoszeń

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.
 2. Celem zamieszczenia ogłoszenia konieczne jest utworzenie indywidualnego konta, które odbywa się poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza.
 3. Administrator nie pobiera opłat - wynagrodzenia prowizyjnego w przypadku zawarcia umów pomiędzy Użytkownikami.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 5. Użytkownik podczas zamieszczania ogłoszenia obowiązany jest opisać swoją ofertę w sposób możliwie najdokładniejszy.
 6. Ilość Ogłoszeń zamieszczonych w przez jednego Użytkownika nie jest ograniczona. Zabronione jest  umieszczanie ogłoszenia dotyczącego tej samej oferty więcej niż jeden raz.
 7. Ponadto zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:
  • Wprowadzają w błąd
  • Nie są zgodne ze stanem faktycznym oferty;
  • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne;
  • Zawierają zdjęcia ukazujące nagość itp.;
  • Naruszają godność osób trzecich;
  • Zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

V. Zasady odpowiedzialności

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego, aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach serwisu.
 3. Administrator nie kontroluje wiarygodności osób korzystających z serwisu medbra.in w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli ogłoszenia i wstrzymania jego publikacji w przypadku podejrzeń co do legalności pochodzenia towaru lub podejrzeń, a także gdy ogłoszenie może naruszać Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa;
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku wykonanie takiej umowy.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  • są sprzeczne z  niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa, lub Regulaminu.

IX. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: michalskwira@gmail.com w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane które umożliwiają identyfikację Ogłoszenia oraz tożsamość zgłaszającego reklamację oraz okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz żądanie reklamacyjne;
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacja prawidłowo złożona jest rozpoznawana w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku konieczności jej uzupełnienia termin 14 dniowy na jej rozpatrzenie rozpoczyna bieg od daty jej uzupełnienia. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 5. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

X Informacje dodatkowe dla Konsumentów

 

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania ze wszelkich możliwych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym np. przy udziale polubownych sądów konsumenckich czy też ma możliwość korzystać z pomocy rzeczników konsumentów.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi. Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy). Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 3. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą
 4. Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 

Rozdział XI Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego
 2. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;
 3. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy;
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2020 r.